Gælder fra og med 23.08.2021 til 01.10.2022

Gælder fra og med 23.08.2021 til 01.10.2022. Opdaterede vilkår kan findes her.

1. GENERELT

Nedenstående vilkår er gældende mellem den person («Medlemmet»), hvis navn er anført i aftalen («Medlemsaftalen»), og SATS. Disse vilkår er en integreret del af Medlemsaftalen. Ud over Medlemsaftalen vil Medlemmet også være bundet af særlige vilkår, som til enhver tid måtte gælde for øvrige tjenester og tilbud. Disse vilkår er tilgængelige på vores website.

2. MEDLEMSKAB AF SATS

2.1. Medlemskab af SATS kan tegnes af myndige personer, som:

2.1.1. Generelt har et godt helbred, hvor der ikke efter SATS’ vurdering er en åbenlys risiko for personens helbred og/eller risiko for skade.

2.1.2. Ikke har ubetalt gæld i forbindelse med tidligere medlemskab af SATS.

2.1.3. Ikke tidligere er blevet udelukket fra et eller flere SATS-centre.

2.1.4. Ikke har opført sig kritisabelt i forbindelse med tidligere medlemskab af SATS.

2.2. Personer, som ikke er myndige, kan tegne et medlemskab hos SATS, hvis deres værge indgår aftalen. Værgen vil være juridisk ansvarlig for medlemskabet og vil hæfte for alle betalinger, der er tilknyttet medlemskabet.

2.3. Medlemmet får udleveret et medlemskort til SATS. Medlemskortet tilhører SATS, og Medlemmet kan personligt disponere over det. Kortet kan ikke overdrages eller udlånes. Ved ophør af medlemskabet skal Medlemmet uden ugrundet ophold destruere medlemskortet.

2.4. Ved indmelding bliver der taget et fotografi af Medlemmet.

2.5. Medlemskabet gælder fra og med startdatoen, der er anført i Medlemsaftalen. 

2.6. Medlemskabet af SATS er et løbende aftaleforhold, der er uafhængigt af bindingsperioden. Medlemskabet fortsætter således efter udløbet af den aftalte bindingsperiode og frem til ophør af medlemskabet i henhold til punkt 7.

2.7. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages eller benyttes af andre end Medlemmet.

2.8. Medlemskabet giver Medlemmet ret til at træne i et eller flere SATS-centre som anført i Medlemsaftalen. Derudover har Medlemmet ret til at benytte sig af tilgængelige tilbud i henhold til gældende vilkår.

2.9. SATS´ til enhver tid gældende medlemskab, koncepter og tillægstjenester med tilhørende beskrivelser og priser fremgår af vores website.

2.10. Opgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid opgradere sit medlemskab for at få adgang til flere centre, koncepter og tillægstjenester i henhold til SATS´ til enhver tid gældende tilbud. Opgraderinger træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

2.11. Nedgradering af medlemskab: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit medlemskab for at reducere adgangen til centre, koncepter og tillægstjenester. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

2.12. Medlemmer, der har et medlemskab, som SATS ikke længere tilbyder, vil ved ændring af medlemskabet blive overført til SATS’ til enhver tid gældende medlemskabsstruktur.

2.13. SATS vil ikke altid kunne garantere ledige pladser på træningsaktiviteter mv., hvor deltagerantal eller adgang er begrænset.

2.14. SATS vil så vidt muligt tilpasse tilbud og åbningstider i tilgængelige træningscenter til medlemmernes ønsker og adfærd. Det aktuelle træningscenter vil undertiden kunne blive lukket eller have et nedsat antal tilbud i forbindelse med for eksempel helligdage, vedligeholdelse og force majeure (som defineret i pkt. 9.1).

2.15. Der vil være kameraovervågning i SATS’ træningscentre.

2.16. Rabatordninger

2.16.1. Studerende

Studerende tilbydes den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab. Denne studierabat forudsætter, at personen ved indmeldelse og derefter én gang årligt fremviser gyldig studiedokumentation. Studierabatten gælder frem til og med man er fyldt 30. år. Fra og med man er fyldt 31. år ophører retten til studierabat, uanset om Medlemmet forsat er i besiddelse af gyldig studiedokumentation. Når betingelserne for studierabat ikke længere er opfyldt, vil det månedlige medlemsgebyr stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.16.2. Virksomhed

2.16.2.1. Almindelig virksomhedsaftale

Medlemmer, som er registreret med en almindelig virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem SATS og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Medlemmet forpligter sig til at underrette SATS, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Når betingelserne for en almindelig virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, vil den månedlige medlemspris stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.16.2.2. Sekundær virksomhedsaftale

Medlemmer, som er registreret med en sekundær virksomhedsaftale, kan være berettiget til rabat i henhold til særlig aftale mellem SATS og den aktuelle virksomhed, så længe Medlemmet er ansat i virksomheden. Virksomheden forpligter sig til at underrette SATS, hvis Medlemmets ansættelsesforhold ophører. Efter modtagelse af varsel forpligter SATS sig til senest inden for én (1) måned at informere Medlemmet skriftligt om, at betingelserne for den sekundære virksomhedsaftale ikke længere er opfyldt, hvorefter Medlemmet nu vil blive ny modtager af faktura for det månedlige medlemsgebyr. Medlemsgebyret vil samtidig stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.16.3. Senior

Personer vil fra og med det fyldte 65. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab.

2.16.4. Medlemskab for personer under 18 år

2.16.4.1. Personer 12-14 år

Personer vil fra og med det fyldte 12. år til og med det fyldte 14. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab. Fra og med det fyldte 15. år vil det månedlige medlemsgebyr stige i henhold til de vilkår, der gælder for medlemmer i alderen 15-17 år jf. pkt. 2.16.4.2.

2.16.4.2. Personer 15-17 år

Personer vil fra og med det fyldte 15. år til og med det fyldte 17. år blive tilbudt den til enhver tid gældende rabatsats ved tegning af medlemskab. Fra og med det fyldte 18. år vil det månedlige medlemsgebyr stige til listeprisen. Medlemskabet vil herefter fortsætte, indtil Medlemmet aktivt benytter sig af sin opsigelsesret.

2.17 SATS Rewards

Som medlem i SATS er du automatisk med i vores fordelsprogram, SATS Rewards. En beskrivelse af programmet og dets indhold er til enhver tid tilgængelig på vores hjemmeside.

3. BETALING AF MEDLEMSKAB

3.1. Medlemmet skal betale månedligt medlemsgebyr, indmeldingsgebyr og eventuelle øvrige gebyrer i henhold til SATS´ til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som i Medlemsaftalen har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

3.2. Det månedlige medlemsgebyr forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor der gælder særlige betingelser. Medlemmet er ansvarlig for at medlemsgebyret betales ved forfald og skal kontakte SATS hvis opkrævning ikke er modtaget.

3.3. Ved brug af automatisk betalingstjeneste er Medlemmet selv ansvarlig for at indgå den nødvendige aftale med sin bank om automatisk hævning af det månedlige medlemsgebyr til SATS. Medlemmet skal til enhver tid sikre, at den angivne beløbsgrænse dækker fakturabeløbet, og sikre, at betaling sker inden forfald. Hvis Medlemmet ikke ønsker at oprette en automatisk betalingsaftale, eller Medlemmets bank ikke har bekræftet aftalen med SATS inden den 4. i måneden, vil der sendes papirfaktura med tilhørende fakturagebyr.

3.4. Hvis Medlemmet ikke foretager betaling inden forfald, uafhængigt af betalingsmetode, vil der blive udstedt inkassovarsel med en ny forfaldsdato. Ved forsinket betaling vil SATS kunne kræve omkostninger og renter dækket i henhold til inkassoloven, renteloven og anden gældende lovgivning.

3.5. Hvis Medlemmet har misligholdt et betalingskrav og modtager betalingspåmindelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformationen på fakturaen fra den eksterne inkassator, der skal benyttes ved betaling.

3.6. Medlemmet har prisgaranti for sit månedlige medlemsgebyr i bindingsperioden. En eventuel ændring af medlemsgebyret kan først gøres gældende af SATS efter udløbet af bindingsperioden, medmindre Medlemmet selv ønsker at foretage ændringer i eksisterende medlemskab. I de tilfælde, hvor Medlemmet har en særlig rabataftale med SATS, og rabataftalen ophører på et tidspunkt, hvor Medlemmet stadig er bundet, har SATS ensidigt ret til at hæve det månedlige medlemsgebyr til listeprisen.

3.7. Medlemmet skal ikke betale månedligt medlemsgebyr, hvis: 

3.7.1. Medlemskabet er sat på pause i henhold til kapitel 7. 

3.7.2. SATS har opsagt Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning i henhold til punkt 7.7. 

3.7.3. Det træningscenter, som Medlemmet normalt bruger, er ikke tilgængeligt for træning, og der er ikke efter SATS’ vurdering noget tilgængeligt træningscenter inden for rimelig afstand.

4. MEDLEMMETS ANSVAR

4.1. Medlemmet forpligter sig til at:

4.1.1. Gøre sig bekendt med og følge SATS´ til enhver tid gældende Sikkerheds- og Trivselsregler (generelle), Sikkerheds- og Trivselsregler (børnepasning) og øvrige regler/retningslinjer, som findes på vores website.

4.1.2. Afholde sig fra at bruge dopingmidler i henhold til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer for træningscentre. Brug af dopingmidler er strafbart i henhold til gældende lovgivning, og sådan brug kan blive politianmeldt. SATS vil i samarbejde med Anti Doping Danmark kunne gennemføre tilfældige dopingkontroller. Medlemmer som opholder sig i et af SATS’ træningscentre under en sådan kontrol, forpligter sig til, efter anmodning, at aflægge en dopingprøve under opsyn af Anti Doping Danmark. Dopingprøven vil blive gennemført i henhold til den procedure, der er beskrevet i et separat dokument, som Medlemmet vil få forevist.

4.1.3. Informere SATS ved ændring af kontaktoplysninger/betalingsoplysninger, herunder ændring af navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kontonummer og anden relevant information. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.4. Informere SATS om forhold der medfører, at Medlemmet ikke længere har ret til den aktuelle rabatordning. Der skal gives meddelelse uden ugrundet ophold.

4.1.5. Registrere sit medlemskort ved ankomst, før Medlemmet benytter sig af et SATS-center. SATS vil kunne kræve, at medlemmet fremviser legitimation.

4.2. SATS skal hurtigst muligt informeres om eventuelt tab af medlemskort. SATS vil herefter spærre kortet og udstede et nyt medlemskort. Ved udstedelse af nyt medlemskort forpligter Medlemmet sig til at betale et gebyr til SATS i henhold til de til enhver tid gældende priser.

4.3. Medlemmet er ansvarlig for at opbevare medlemskortet på en sådan måde, at det ikke bliver misbrugt af andre. SATS skal hurtigst muligt informeres ved mistanke om misbrug.

4.4. Medlemmet får adgang til SATS´ digitale tjenester via sin personlige profil. Medlemmet må ikke give andre fysiske eller juridiske personer adgang til disse tjenester ved deling af login-oplysninger mv.

5. PERSONOPLYSNINGER, MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKATION

5.1. SATS vil til enhver tid behandle Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivserklæring og gældende lovgivning.

5.2. Medlemmet giver samtykke til, at SATS og andre virksomheder i samme koncern registrerer, lagrer og bruger oplysninger om Medlemmet (navn, personnummer, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, fotografi, betalingsoplysninger og lignende) og Medlemmets brug af SATS’ tjenester for at administrere og varetage medlemskabet, herunder informere om tjenester fra SATS. SATS v/CEO er dataansvarlig for oplysningerne.  Medlemmet giver samtykke til, at SATS gemmer træningshistorik med det formål at kunne følge op på Medlemmets aktivitet og tilrettelægge Medlemmets træningsrutine. Medlemmet kan også selv tilføje sin træningshistorik, som vil blive gemt på samme måde. Træningshistorik betyder her information om antal besøg på de forskellige træningscentre, hvilke træningsaktiviteter Medlemmet har deltaget i, om Medlemmet har tilmeldt sig holdtimer eller anden aktivitet i forvejen, og om Medlemmet har frameldt sig holdtimer.

5.3. Medlemmet har ret til at få indsigt i sin træningshistorik og kan kræve at få denne slettet. SATS skal bekræfte modtagelse af anmodning om sletning.

5.4. I henhold til punkt 2.15 vil der være kameraovervågning i SATS’ træningscentre. Formålet med overvågningen er at forebygge/undersøge lovovertrædelser og skabe et trygt og sikkert miljø for alle medlemmer. Kameraovervågningen og behandlingen af indhentede oplysninger udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

5.5. Oplysninger kan ikke videregives til udenforstående uden skriftligt samtykke fra Medlemmet, medmindre sådan videregivelse er hjemlet ved lov eller led i betalingsopkrævning, forsikringskrav eller regnskabsbehandling.

5.6. Ved indgåelse af Medlemsaftalen indhentes der samtykke fra Medlemmet til, at SATS kan benytte enhver kommunikationsform over for Medlemmet, herunder elektronisk kommunikation (e-mail, SMS, MMS m.fl.), til at informere om og/eller markedsføre sine tilbud i henhold til markedføringslovens § 10. Medlemmet kan til enhver tid trække sit samtykke til at modtage markedsføringshenvendelser tilbage ved at kontakte SATS. Medlemmet kan selv administrere markedsaktiviteter baseret på samtykke via «Mine sider». Medlemmet kan ikke modsætte sig henvendelser, der omhandler ændring af Medlemsaftalen, førstegangshenvendelser vedrørende træningssikkerhed (PT Start) eller anden vigtig information vedrørende medlemskabet.

5.7. Samtykket fra Medlemmet angående ovenstående punkter gælder, så længe Medlemsaftalen løber og i en periode på seks (6) måneder efter ophør af denne. Dette er blandt andet for at kunne give Medlemmet de fordele, der følger af at have været medlem af SATS.

5.8. Generel information fra SATS om medlemskabet vil primært blive sendt til den e-mailadresse eller postadresse, som Medlemmet har anført.

6. MEDLEMSKAB I BERO

6.1. Medlemmet kan søge om at få sit medlemskab i SATS sat i bero. «Sat i bero» betyder et midlertidigt ophør af medlemskabet i en tidsbegrænset periode.

6.2. De gældende vilkår for at sætte medlemskabet i bero vil til enhver tid være tilgængelige på vores website.

6.3. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret.

6.4. I de tilfælde, hvor der gælder en bindingsperiode for Medlemskabet, vil denne blive forlænget med det antal dage, der er fastsat i beslutningen om at sætte medlemskabet i bero.

6.5. SATS vil ikke opkræve medlemsgebyr hos Medlemmet i den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, i henhold til punkt 3.7.1. Den betalingsfri periode og den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, er af faktureringshensyn ikke nødvendigvis sammenfaldende.

6.6. Ved udløbet af den periode, hvor medlemskabet er sat i bero, fortsætter det på de betingelser, der følger af Medlemsaftalen. Hvis Medlemmet afslutter medlemskabet i beroperioden, vil én (1) måneds opsigelsesperiode gælde efter afsluttet beroperiode. Opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

6.7. Ved behov for at sætte medlemskabet i bero gentagne gange skal Medlemmet ved personlig henvendelse i centret oprette en beroperiode på ny. Ved forlængelse af bero skal henvendelsen finde sted inden udløbet af endt beroperiode.

6.8. Ved accept af at medlemskabet sættes i bero, vil SATS kunne kræve, at Medlemmet betaler et rimeligt administrationsgebyr i henhold til SATS’ til enhver tid gældende priser.

7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSAFTALEN

7.1. Medlemmet har ret til at opsige Medlemsaftalen (fortrydelsesret) ved at give meddelelse til SATS inden for to (2) uger efter indgåelse af Medlemsaftalen, jf. forbrugeraftalelovens kapitel 4. Medlemmet kan gøre brug af fortrydelsesretten ved at udfylde et skema som ligger tilgængeligt på vores hjemmeside. Fortrydelsesrettengælder kun, hvis medlemskabet er indgået uden for et SATS-center. Ved benyttelse af fortrydelsesretten tilbagebetales eventuel indbetaling. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at fortrydelsesretten er udøvet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

7.2. Medlemskabet kan opsiges, når Medlemmet ønsker det, men vil som minimum løbe indtil udløbet af bindingsperioden. Efter udløbet af bindingsperioden bliver medlemskabet til et løbende aftaleforhold i henhold til punkt 2.6. Opsigelsesperioden er én (1) måned, og opsigelsen træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned.

7.2.1. For nedgradering af tillægstjenester gælder opsigelsesperioden på én (1) måned. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af efterfølgende måned i henhold til punkt 2.11.

7.3. Ved opsigelse af medlemskab skal der benyttes e-mail til Medlemsservice, kontaktskema eller brev. Alternativt kan Medlemmet eller værgen møde op personligt i et SATS-center. SATS vil inden for to (2) uger efter modtagelse af opsigelsen skriftligt via e-mail eller brev bekræfte, at denne er registreret. Medlemmet skal selv kunne dokumentere, at opsigelse har fundet sted.

7.4. Såfremt Medlemmet har valgt medlemskab med binding, kan man i visse situationer ansøge om at afslutte medlemskabet, selvom bindingsperioden ikke er udløbet. Medlemmet skal i disse tilfælde kunne dokumentere, at der foreligger særlige uforudsete omstændigheder uden for Medlemmets kontrol. Derudover skal de anførte omstændigheder være årsag til, at Medlemmet bliver forhindret i at benytte medlemskabet. Anmodning om opsigelse skal være skriftlig og skal sendes til SATS uden ugrundet ophold efter, at omstændigheden/omstændighederne indtraf. SATS skal behandle anmodningen inden for en rimelig tid og senest inden for tre (3) uger efter modtagelse.

7.5. Hvis SATS og Medlemmet sammen skønner, at træningen indebærer en betydelig risiko for forværring af Medlemmets helbred, kan Medlemsaftalen bringes til ophør. SATS kan forlange en skriftlig udtalelse fra en sundhedsperson for at få bekræftet, at det er forsvarligt at lade Medlemmet træne hos SATS. Medlemmet vil ved ophør få tilbagebetalt eventuelt forudbetalt andel af medlemsgebyret.

7.6. SATS forbeholder sig ret til en årlig prisjustering af medlemsgebyret for løbende aftaler i henhold til stigning/fald i forbrugerprisindekset uden forudgående varsling. Prisjusteringen beregnes på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset for de senest offentliggjorte 12 måneder forud for prisjusteringen.

7.7. SATS har ret til at spærre medlemskabet i et bestemt periode, eller opsige Medlemsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Medlemmet væsentligt misligholder Medlemsaftalen. Væsentlig misligholdelse omfatter bl.a. følgende:

7.7.1. Manglende betaling af månedligt medlemsgebyr og andre afgifter på trods af inkassovarsel eller anden for form påmindelse.

7.7.2. Ikke uvæsentlig misligholdelse af Medlemmets forpligtelser i henhold til kapitel 4, herunder at Medlemmet undlader at reagere på en skriftlig eller mundtlig advarsel fra SATS.

7.7.3. Overtrædelse af dopingbestemmelserne i punkt 4.1.2, herunder undladelse af at afgive dopingprøve på anmodning.

8. PERSONSKADE, OPBEVARING OG ANSVAR FOR TYVERI 

8.1. Medlemmet træner til enhver tid på eget ansvar. SATS er ikke ansvarlig for personskade, som Medlemmet måtte blive påført i forbindelse med tilstedeværelse/udøvelse af aktivitet i et SATS-center. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder for øvrige træningstilbud inden for rammerne af SATS. 

8.2. Ved opbevaring af personlige ejendele i et skab i centret, er medlemmet selv ansvarlig for at benytte sin egen lås. Hvis Medlemmet glemmer ejendele under opbevaring i skabene i et SATS-center efter almindelig lukketid, har SATS ret til at bryde Medlemmets lås op og opbevare ejendelene. Medlemmet har pligt til at afhente glemte ejendele inden for to uger. SATS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tab af personlige ejendele, heller ikke i nævnte periode.

8.3. SATS er ikke ansvarlig for tyveri eller andet tab af Medlemmets personlige ejendele, som Medlemmet medbringer til et SATS-center. Dette gælder uanset, om ejendelene er låst inde i et almindeligt garderobeskab, værdiskab eller lignende.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING, LOVVALG, TVIST OG VÆRNETING

9.1. SATS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrænsninger, som reducerer SATS´ træningstilbud til Medlemmet, når forholdet ligger uden for SATS´ kontrol, og SATS ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af forholdet (force majeure).

9.2. Medlemsaftalen er underlagt dansk lov.

9.3. Tvister mellem Medlemmet og SATS skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole.

9.4. ​​​​​​​I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsaftalen, har sidstnævnte forrang.